SU CURREU DE S'UNESCO

 

 Sèrie noa de sa rivista


In su 2000 e 2001, amus giai isperimentadu sa tradutzione e editzione de su Curreu de tando! S'ùrtima limba arribbada a publicare su Curreu est istada su sardu, sa de 28! A dolu mannu in su 2001, in Parigi, ant sessadu de publicare sa rivista.

Gràtzias a s'Unesco, chi at at cumintzadu sa sèrie noa in su mese de abrile de su 2017, semus publichende su Curreu in sardu, chi podides comporare incarchende in su tìtulu:

su Curreu de s'UNESCO 1·2018

Ma lu podides finas iscarrigare (100% gratùitu) in formadu Pdf: http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002619/261900srd.pdf

su Curreu de s'UNESCO 2·2018

Ma lu podides finas iscarrigare (100% gratùitu) in formadu Pdf: http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002619/261900srd.pdf

Finas a como, su Curreu est publicadu in frantzesu, ispagnolu, inglesu, russu, tzinesu, àrabu, in Parigi, dae s'Unesco matessi.

In prus, ant cumintzadu a essire sa coeditzione in portughesu, esperanto e, como, in SARDU!

Pro sa diversidade linguìstica e culturale, nois semus faghende sa parte nostra, comente Sardos!

Chi nde tèngiant profetu sos letores, leghende in sardu sos problemas, sos fenòmenos, sos eventos, sos pessonàgios e sas ideas de su mundu.