PREMIO WOLF di LETTERATURA PER RAGAZZI “Conto unu contu”

25/06/2018

PREMIO WOLF di LETTERATURA PER RAGAZZI “Conto unu contu”


“sa limba sarda cheret imparada a minores, in famìlia e in iscola!
Ma si podet imparare finas a mannos!”
(H.J. WOLF)

PRÈMIU WOLF de LITERADURA PRO PITZINNOS
“Conto unu contu”, editzione 2018
in ammentu de Heinz Jürgen Wolf, Linguista, istudiosu de sardu e amigu mannu de sos Sardos e de sa limba sarda (Bonn 1936-2016)
Iscadèntzia 1-9-2018
Sas EDITZIONES PAPIROS BANDINT su Prèmiu WOLF de literadura pro pitzinnos “CONTO UNU CONTU
Sos Iscritores interessados devent iscrìere unu contu in sardu pro pitzinnos dae 6 a 10 annos. Sa contu, iscritu in caràte­res de imprenta in formadu Word (cunforma a sas normas LSC/Limba Sarda Comuna), cheret imbiadu in busta cungiada e racumandada, intro de su 1-9-2018, a:
Prèmiu WOLF / Conto unu contu, c/o PAPIROS ed., carrera de Lombardia 46, 08100 NÙGORO/Nuoro.
Paris cun su testu, in intro de sa busta, cheret postu nùmene, sambenadu, indiri­tzu, telèfonu e posta eletrònica de s'autore.
Cada autore podet leare parte cun contos originales (dae 1 a 3), mai premiados e chi non siant sa tradutzione dae àteros autores.
In mesu de sos contos arribbados (cadaunu dae unu mìnimu de 5400 caràteres a unu màssimu de 9000, includende sos tretos biancos), Papiros at a premiare sos contos mègius, cun sa publicatzione de su contu in unu libru apòsitu (cun sa coberta illustrada dae s'artista famada Pia Valentinis) e cun unu donu de libros in sardu pro pitzinnos.
PAPIROS Editziones si riservant sa possibilidade de acontzare ortografia e lès­sicu de su contu, cunforma a sas Normas Lsc. Papiros editziones premiat sos autores de sos contos binchidores su 20.11.2018 in ocasione de sa DIE INTERNATZIONALE DE SOS PITZINNOS, in logu e oràriu chi amus a comunicare a s'autore e a su pùblicu de sos interessados.
Nùgoro, 26.5.2018

PAPIROS editziones

Cun su patronadu de sa SOTZIEDADE PRO SA LIMBA SARDA